:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: โครงการส่งเสริม สุขนิสัยและสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในโรงเรียน

19 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม ได้จัดโครงการส่งเสริม สุขนิสัยและสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในโรงเรียน (งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ปืม) เพื่อเพิ่มพฤติกรรมทางสุขภาวะในการแปรงฟันอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียน นำโดย น.ส.นัฐประวีณ์ ธนบุญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากกองการศึกษาเข้าร่วมโครงการ นำโดย นางกนกวรรณ ใจเที่ยง ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางกนิษฐกา ลิ้มประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นางสาวสองเมือง ทรช่วย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ และนางเกษร ธรรมสาร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีวิทยากร คุณสุพรรณิการ์ พรหโมบล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลแม่ปืม พร้อมคณะ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร