:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี น้ำท่วมขังภายในบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปืม

16 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนพพร แลสันกลาง และว่าที่ร้อยเอกนพรัตน์ เรือนมูล ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม, นายปนิพันธ์ หมั่นไร่ ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม พร้อมด้วย นายดำรงค์ฤทธิ์ เยี่ยมราษฎร์ ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม, นายมนตรี คำตั๋น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง, นายนิพนธ์ วงค์ราษฎร์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนางสาวศิรดา กรมแสง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปืม ได้เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวในบริเวณหน้าบ้านของผู้ร้องเรียนที่เกิดน้ำท่วมขัง โดยเทศบาลตำบลแม่ปืมจะดำเนินการทำรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพื่อป้องกันการน้ำท่วมขัง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร