:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

 


 ที่ตั้งของตำบลแม่ปืม

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลแม่ปืมตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยาไปทางทิศเหนือระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรการคมนาคมใช้เส้นทางถนนพหลโยธินหมายเลข 1 (พะเยา – เชียงราย) ตำบลแม่ปืมมีพื้นที่ทั้งหมด 96 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 60,000 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่สุก ตำบลแม่ใจ เขตอำเภอแม่ใจ
  • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านต๊ำ เขตอำเภอเมืองพะเยา
  • ทิศตะวันออก ติดกับ อุตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจนเขต อำเภอภูกามยาว
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลท่าจำปี เขตอำเภอเมืองพะเยา 

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบสูงโดยทั่วไปมีเทือกเขาเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ทำให้มีพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ขนาดบรรจุ 43 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยบง ขนาดบรรจุ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ลำน้ำปืม แม่น้ำอิง กว๊านน้อย ลำห้วยโป่ง ลำห้วยบวกบัว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคที่สำคัญของตำบลแม่ปืม


 ลักษณะภูมิอากาศ

 

ตำบลแม่ปืมมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่ตำบลแม่ปืมแบ่งตามลักษณะพื้นที่คือ ด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ ราบลุ่ม เป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การทำนา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา ส่วนทางด้าน ทิศตะวันออกเป็นพื้นที่เชิงเขา เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำพืชไร่และทำสวนไม้ผล ยางพารา โดยพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ ข้าวโพด พืชสวน ยางพารา ลำไย มะม่วง มะขาม ไม้ผลอื่นๆ


 ลักษณะของไม้และป่าไม้

          ตำบลแม่ปืมมีพื้นที่ป่าไม้ 44,897 ไร่ อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืมและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลักษณะส่วนมากเป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าเต็งรัง


 ด้านการเมือง/การปกครอง

ตำบลแม่ปืม มีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่  1 บ้านร่องคือ     

หมู่  10 บ้านสันหมื่นแก้ว

หมู่  2  บ้านป่าคา

หมู่  11 บ้านห้วยบง

หมู่  3  บ้านสันทราย

หมู่  12 บ้านป่ากว๋าว

หมู่  4  บ้านป่าตุ้ม

หมู่  13 บ้านภูเงิน

หมู่  5  บ้านแม่ปืม

หมู่  14 บ้านห้วยบงเหนือ

หมู่  6  บ้านสันหนองควาย

หมู่  15 บ้านโป่งเกลือใต้

หมู่  7  บ้านสันต้นหวีด

หมู่  16 บ้านโพธิ์ทอง

หมู่  8  บ้านสันต้นผึ้ง

หมู่  17 บ้านห้วยบง

หมู่  9  บ้านโป่งเกลือ

หมู่  18 บ้านห้วยบง


 ประชากร

มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,493 ครัวเรือน

มีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,899 คน

แยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ปืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

จำนวนครัวเรือน (หลัง)

 

ชาย (คน)

 

หญิง (คน)

 

1

บ้านร่องคือ

214

256

293

2

บ้านป่าคา

233

265

278

3

บ้านสันทราย

132

128

146

4

บ้านป่าตุ้ม

124

146

145

5

บ้านแม่ปืม

92

110

132

6

บ้านสันหนองควาย

95

121

137

7

บ้านสันต้นหวีด

139

199

212

8

บ้านสันต้นผึ้ง

274

347

382

9

บ้านโป่งเกลือ

173

212

229

10

บ้านสันหมื่นแก้ว

246

334

362

11

บ้านห้วยบง

202

233

253

12

บ้านป่ากว๋าว

249

298

280

13

บ้านภูเงิน

230

331

311

14

บ้านห้วยบงเหนือ

200

199

210

15

บ้านโป่งเกลือใต้

282

289

287

16

บ้านโพธิ์ทอง

227

379

371

17

บ้านห้วยบง

179

248

248

18

บ้านห้วยบง

202

244

284

รวม

3,493

4,339

4,560