:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ประวัติความเป็นมา

 

เทศบาลตำบลตำบลแม่ปืมได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปืมเป็นเทศบาลตำบลแม่ปืมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ถึงแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คำขวัญ ตำบลแม่ปืม

อ่างเก็บน้ำแม่ปืมคือชีวิต แหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดี
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ นบพุทธบาทโป่งเกลือ
งดงามเหลือพุทธรูปหินทราย
ท่องเที่ยวหลากหลายที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม