:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์
บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการบริหาร สืบสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมเข้มแข็ง
 
พันธกิจ
            1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
            2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
            3. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา
            4. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต
            5. เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและขยายโอกาส
            6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต
            7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และได้มาตรฐาน
            8. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและภาคบริการ
            9. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            10.สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
            11.พัฒนาระบบการบริหารและการบริการ ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ