:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 8 เม.ย. 66
2 แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง 8 เม.ย. 66
3 แบบ คำร้องทั่วไป หนังสืบมอบอำนาจ หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 8 เม.ย. 66
4 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา 8 เม.ย. 66
5 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน 8 เม.ย. 66