คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Sort By:
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง การปรับปรุงลดระยะเวลาและขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2562 และประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง การจัดทำแผนผังแสดงระยะเวลาและขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่องการจัดทำแผนผังขึ้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการด้านการให้บริหารแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่องการปรับปรุงขั้นตอน และกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการด้านการให้บริหารแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่องการปรับปรุงลดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 Download (, )
ประกาศการจัดทำแผนผังขั้นตอน และกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ฯ Download (, )