คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าว-คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล

        ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่ปืม ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้เรียกประชุมสภาสมัยดังกล่าวแล้ว นั้น
      บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลแม่ปืม มีข้อราชการที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 ประกอบกับข้อ 24 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สภาเทศบาลตำบลแม่ปืม จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน


                                                                              ขอแสดงความนับถือ


                                                                                นายธนู  กัลยา

                                                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม