คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าว-คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล

          ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่ปืม ได้กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นั้น

          บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลแม่ปืม มีข้อราชการที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 ประกอบกับข้อ 24 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สภาเทศบาลตำบลแม่ปืม จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

 

                                                                          ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                             นายธนู  กัลยา

                                                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม