คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม

 นายธนู  กัลยา
ประธานสภา
  palatr
นายช่วน ยาสุวรรณ
รองประธานสภา 
  นายสยาม ปรีชา
เลขานุการสภา


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 ร.ต.ต. บุญมี  ธรรมสาร นายกิตติพงษ์  บำรุงนา นายสมมิตร  หมั่นไร่
นายสัมพันธ์  สีคำ นายจำรูญ  อุราแก้ว นางวันเพ็ญ  ม่านมุ่งศิลป์


สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 
นายธนู  กลัยา  นายช่วน  ยาสุวรรณ นายศราวุฒิ  บุญวงค์
นางสมศรี ประสงค์ใจ นายเกรียงไกร  คำฟู นายศรีนวล  แลสันกลาง