คณะผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวงานบุคคล

krut

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ 7)
เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
---------------------------------------------

          ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ปืม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ 7) เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

          ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ปืม ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ