คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวงานบุคคล

krut

          ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งว่างในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา  ท่านที่มีความประสงค์จะโอน (ย้าย) ให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการรับโอน (ย้าย) ดังต่อไปนี้

          1. คำร้องขอโอน (ย้าย)                              1          ชุด
          2. สำเนาแฟ้มทะเบียนประวัติ                         1          ชุด
          3. สำเนาประวัติการศึกษา                             1          ชุด
          4. หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา                 1          ชุด
          5. หนังสือรับรองความประพฤติ                       1         ชุด

โดยจัดส่งเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร  0 5442 8087 ต่อ 15 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ