คณะผู้บริหาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวงานบุคคล

krutประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายผู้ปฏิบัติ

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ปืม

***************************

 

          ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานสายผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่ปืม จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
          - หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6)

          - หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)

          ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนดด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ