คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวงานบุคคล

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

สังกัดเทศบาลตำบลแม่ปืม

......................................................

 

          ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่ปืม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 21 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลแม่ปืมจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้าง ดังนี้

          ตำแหน่งที่รับสมัคร          พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)  จำนวน  1  ตำแหน่ง

                                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จำนวน   1   อัตรา

              ผู้มีความประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่  10 - 18 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปืม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  โทรศัพท์  0 5442 8087  ต่อ  15