คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม

เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลแม่ปืมตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 ประกาศหลกเกณฑการจายคาตอบแทน 001 001