คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป
          เทศบาลตำบลแม่ปืม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกลือ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยู่ห่างจาก ตัวจังหวัดพะเยา ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร การคมนาคมใช้เส้นทาง ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 (พะเยา – เชียงราย) ตำบลแม่ปืม มีพื้นที่ทั้งหมด 96 ตารางกิโลเมตร หรือ 60,000 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่สุก ตำบลแม่ใจ เขตอำเภอแม่ใจ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านต๊ำ เขตอำเภอเมืองพะเยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลดงเจน เขตอำเภอภูกามยาว
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านใหม่ ตำบลท่าจำปี เขตอำเภอเมืองพะเยา


ลักษณะภูมิประเทศ 
          สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบสูงโดยทั่วไปมีเทือกเขาเป็นแนวยาวจากทิศเหนือ ไปทางทิศใต้ ทำให้มีพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทาง ทิศตะวันตก แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยบง อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ลำน้ำแม่ปืมและแม่น้ำอิง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคที่สำคัญของตำบลแม่ปืม 

 

คำขวัญ ตำบลแม่ปืม


อ่างเก็บน้ำแม่ปืมคือชีวิต
แหล่งผลิต ข้าวพันธุ์ดี
ประเพณี สรงน้ำพระธาตุ
นบพุทธบาทโป่งเกลือ
งดงามเหลือ พุทธรูปหินทราย
ท่องเที่ยวหลากหลาย
“ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

 

เขตการปกครอง
          เทศบาลตำบลแม่ปืม มีหมู่บ้านที่รับผิดชอบทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ปกครอง
1
บ้านร่องคือ นายไชยา  มะลิ
2
บ้านป่าคา นายเรืองชัย  สัยงาม
3
บ้านสันทราย นายวิศักดิ์  โครงเสือ
4
บ้านป่าตุ้ม นายสุมิตร จรรยา
5
บ้านแม่ปืม น.ส.ฐิติภาวรรณ์ เผ่าคำ
6
บ้านสันหนองควาย นายถวิล ธิศรี
7
บ้านสันต้นหวีด นายแสวง ยอดวงศ์
8
บ้านสันต้นผึ้ง นายนพรัตน์ เรือนมูล
9
บ้านโป่งเกลือ นายภานุวัฒน์  สมวรรณ
10
บ้านสันหมื่นแก้ว นายศราวุฒิ บุญวงค์
11
บ้านห้วยบง นายบุญสม ละออง
12
บ้านป่ากว๋าว นายพัชรพล รัตนจักร
13
บ้านภูเงิน นายอุเทน คำสากล
14
บ้านห้วยบง นายเจริญ พรมศรี
15
บ้านโป่งเกลือใต้ นายบุญจันทร์  ชินวงศ์
16
บ้านโพธิ์ทอง นายทวีทรัพย์ นามวงษ์ศา
17
บ้านห้วยบง นายดวงแก้ว  ใหม่อินต๊ะ
18
บ้านห้วยบง นางหอมนวล ไชยสาร

ประชากร
          จำนวนประชากร ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปืม มีทั้งหมด 3,032 ครัวเรือน แยกเป็น ชาย 4,566 คน หญิง 4,706 คน รวม ทั้งหมด 9,279 คน ดังนี้ จำนวนประชากรจำแนกรายหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวน
ครัวเรือน
ประชากร
รวม
ชาย
หญิง
1
บ้านร่องคือ
202
276
328
604
2
บ้านป่าคา
209
290
305
595
3
บ้านสันทราย
121
159
161
320
4
บ้านป่าตุ้ม
117
157
181
338
5
บ้านแม่ปืม
85
117
134
251
6
บ้านสันหนองควาย
89
133
136
269
7
บ้านสันต้นหวีด
130
209
220
429
8
บ้านสันต้นผึ้ง
232
372
386
758
9
บ้านโป่งเกลือ
156
224
250
474
10
บ้านสันหมื่นแก้ว
216
357
359
716
11
บ้านห้วยบง
176
268
266
534
12
บ้านป่ากว๋าว
199
340
289
629
13
บ้านภูเงิน
195
308
304
612
14
บ้านห้วยบง
139
169
186
355
15
บ้านโป่งเกลือใต้
234
306
326
632
16
บ้านโพธิ์ทอง
194
359
324
683
17
บ้านห้วยบง
156
262
253
515
18
บ้านห้วยบง
182
260
298
558
 
3,032
4,566
4,706
9,272
 
ที่มา: สำนักงานทะเบียน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2555