คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

การบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปืม

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน

62 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21

63 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร     

64 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า -ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

65 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

66 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

67 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

68 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

69 การแจ้งขุดดิน

70 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

71 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

72 การแจ้งถมดิน

73 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

74 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

75 การขอใบรับรองกรก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

76 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

77 การชำระภาษีป้าย

78 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

79 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

80 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

81 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

82 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

83 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

84 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

85 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

86 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

87 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

88 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

89 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

90 ขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

91 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

92 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

93 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

94 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

95 การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5-