คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

คู่มือประชาชน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม
เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
************************

          ด้วยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กําหนดให้การกระทําที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนซึ่งกําหนด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ พิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคําขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

          เทศบาลตำบลแม่ปืม อาศัยอํานาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการ อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทําคู่มืองานบริการสําหรับ ประชาชน ดังไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี

เอกสารแนบ