คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

Sort By:
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3 Download (, )
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 Download (, )
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 Download (, )
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ปี พ.ศ. 2562 Download (, )
งบแสดงฐานการเงินประจำปีงบประมาณ 30 กันยายน 2562 Download (, )
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 /2562 Download (, )
ประกาศงบแสดงฐานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Download (, )
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี-งบประมาณ-พ.ศ.2561 Download (, )
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560 Download (, )
รายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประปีงบประมาณ 2559 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download (, )