คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

การบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปืม

แบบฟอร์มคำร้องต่างงๆ

Sort By:
แบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร Download (, )
แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ปืม Download (, )
แบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ข้อมูลใน Facebook เทศบาลตำบลแม่ปืม Download (, )
แบบฟอร์ม ขออนุมัติใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปืม Download (, )
แบบฟร์อม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Download (, )
แบบฟร์อม ใบบาผักผ่อน Download (, )
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ Download (, )
หนังสือมอบอำนาจรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Download (, )
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2561 Download (, )
แบบคำขอรับการสงเคราะห์ Download (, )
แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน Download (, )
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร Download (, )