คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

แผนพัฒนาท้องถิ่น

Sort By:
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) Download (, )
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) Download (, )
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี งบประมาณ 2562 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2562 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3/2562 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2/2562 Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 Download (, )
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) Download (, )
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) Download (, )
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) Download (, )
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) Download (, )
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2561 Download (, )
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 Download (, )
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ. 2562) เทศบาลตำบลแม่ปืม Download (, )
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) เทศบาลตำบลแม่ปืม Download (, )
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปืม เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) Download (, )
ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) Download (, )