คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

การบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปืม

 

กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ปืม

   นางกนกวรรณ  ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
นางกชพร  ยอดเมือง
นักวิชาการศึกษา
นางเกษร  ธรรมสาร
ครู
นางสาวศิริลักษณ์  พรหมเสน
ครู
 
นางสาวสุพรรณี  สุยะ
ครู
นางสาวนิตยา  อิ่นแก้ว
ครู
นางชุลีพร ดงสมจิต
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 นางสาวสายทิพย์  โยธาวุฒิ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
นางสายใจ  เจนคิด
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางจิรัถปรียา  แผ่จิต
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นายจิรกฤตย์ หมั่นคิด
คนงานทั่วไป