คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

กองคลังเทศบาลตำบลแม่ปืมนางยุวดี เมืองซื่อ
ผอ.กองคลัง
 นางประวินา  ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวพิจักขณา  ต๊ะมาธง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวพัชรินทร์  ตาติ๊บ
นักวิชาการพัสดุ
   
นางสาวสุวิชชา  กันธิพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวยุพินพร  ปัญสุวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นางสาวยุราวรรณ์  จุมปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ