คณะผู้บริหาร

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปืม

nayok

นายสนั่น สถิตคุณากูล
นายกเทศมนตรี

 

 

nayok 1
 นายดนัย  มณีจันทร์
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวพรรณา  แลสันกลาง
รองนายกเทศมนตรี
นายนพเดช  ไชยสาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายจำนงค์  มาคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี