คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปืม

nayok

นายสนั่น สถิตคุณากูล
นายกเทศมนตรี

 

 

nayok 1 nayok 4 copy
 นายดนัย  มณีจันทร์
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวพรรณา  แลสันกลาง
รองนายกเทศมนตรี
นายนพเดช  ไชยสาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายชุมพล คำปา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ปืม

1.นายสนั่น สถิตคุณากูล ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม          เบอร์โทรติดต่อ   081-8831937

2.นายดนัย มณีจันทร์     ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม       เบอร์โทรติดต่อ 085-5484958

3.น.ส.พรรณา แลสันกลาง ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม      เบอร์โทรติดต่อ 081-9602364

4.นายชุมพล คำปา        ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม เบอร์โทรติดต่อ 081-8846547

5.นายนพเดช ไชยสาร     ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม เบอร์โทรติดต่อ 083-8208372