คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

45657502 2165657526787578 2766345378306457600 n

45702466 254293281902746 5150429652132560896 n

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

การบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปืม

สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม   นางชนัดดา สุโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนงค์นุช  ขาวงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายวิรุณ เขื้อสะอาด
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
นางปาลิดา  ยอดวงศ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางชุติมา  สมวรรณ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 palat 23  
นางสาวชีวรัตน์  ปงก๋า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสวิง  คล่องแคล่ว
นักวิชาการสาธารณสุข
นางกนกอร  หมั่นไร่
เจ้าพนักงานธุุรการ
 นายนที  สิงห์ใจ
นิติกร 
นายเจริญ  กราวทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นายสันติ  หมั่นค้า
นักป้องกันฯ
นายนัฐวุฒิ คำเป็ง
นักการ
นางทิพปภา  กลมกล่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ
     
  นายปรีชา จารี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน 
นายสมบูรณ์  มีเหมย
คนงานทั่วไป
นางสุดาสวรรค์  เพิ่มกร
นักพัฒนาชุมชน 
     
   นายอำนาย  สุขเจริญ
พนักงานขับรถบรรทุกฯ 
นายไฟสิฐ  ใจลา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวธิดาพร  คำปา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน