คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแม่ปืม

นายสยาม  ปรีชา
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม
นางกรอุมา  คำหล้าทราย
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม
 
นางกนกวรรณ  ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 นางชนัดดา  สุโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายภาคย์ชัยวัฒน์  น้อยหมอ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางยุวดี  เมืองซื่อ
ผู้อำนวยการกองคลัง