วิสัยทัศน์ : “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงคุณธรรม”

แจ้งเหตุด่วน

เหตุด่วน! เหตุร้าย! อุบัติเหตุ

โทร. 054-428774

ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการข้อมูล
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือประชาชน


Download แบบคำขอ

ภาพข่าว/กิจกรรม
นายกเทศมนตรี

นายนฤนาท    ไฝเครือการจัดการความรู้ (KM)แผนป้องกันการทุจริตแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่ปืม


ที่พักตำบลแม่ปืม


ของดีตำบลแม่ปืม