คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

สารสัมพันธ์ ทต.แม่ปืม

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายนต์ พ.ศ. 2563
-สารสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 256
3
- สารสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
-สารสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
-สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

-สารสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
-สารสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
-สารสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

-สารสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

-สารสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

-สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

-สารสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
- สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
- สารสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
- สารสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

- สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

สารสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

สารสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สารสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560