คณะผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

qrcodeweb

 

qrcodeface

download.jpg

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ku pe

 

opdc

ITA แม่ปืม

 1. โครงสร้างองค์กร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร                   
 3. อำนาจหน้าที่
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. Q&A
 9. Social Network
 10. แผนดำเนินงานประจำปี
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 17. E-Service
 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
        - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคค
        - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
        - ผลการวิเคราะห์การพัฒนาบุคลากร
        - ข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน
 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        - ประกาศเรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
        - แนวทางการจัดการเรื่องทุจริต
 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน