:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

สมาชิกสภาเทศบาล
นายปนิพันธ์์ หมั่นไร่
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม
089-6362455
จ่าสิบเอกจำเริญ ไชยสาร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม
081-7650908
นายเจริญ พรมศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม
089-5559450
นายสมเปลี่ยน ธิศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เขต 1
085-7188916
นายศรีนวล แลสันกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เขต 2
087-1753690
นายธนณัฐ ปีติภานิช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เขต 1
092-4997025
นายเลื่อน ตาลตยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เขต 2
086-1947146
นายกิตติพงษ์ บำรุงนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เขต 1
080-5018452
นายสำเริง ใจเที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เขต 2
094-5689202
นางสาวกุลนาถ แสนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เขต 1
095-7724482
นายยงยุทธ คำชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เขต 2
082-1960809
นางหอมหวล พงษ์ดวง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม เขต 1
084-3785211