:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

กองคลัง
นายณัฐภัทร แลวงค์นิล
ผู้อำนวยการกองคลัง
080-9309082
นางสาวนิชานันท์ ราชคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
083-4220489
นางประวินา ทิพย์โพธิ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
081-9607821
นางจันทร์หอม อุทธโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวโศภิต สิงห์ชัย
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวยุพินพร ปัญสุวรรณ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวเจียรไน แสนปินตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายเกีรติศักดิ์ รัตนชัยศิลป์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกนกอร หมั่นไร่
เจ้าพนักธุรการชำนาญการ
นางสาวยุราวรรณ์ จุมปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ