:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

กองการศึกษา
นางกนกวรรณ ใจเที่ยง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0850378492
นางสาวนัฐประวีณ์ ธนบุญทรัพย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
0856268191
นางกนิษฐกา ลิ้มประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
098-3493545
นางสาวสองเมือง ทรช่วย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
086-4288455
นางสาวณวัลญากรณ์ สุยะ
ครูชำนาญการ
นางพัสดี คงเสือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนฤมล ปัญจขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวเจนจิรา เผ่าปัญญา
ครู
นางเกษร ธรรมสาร
ครูชำนาญการ
นายจิรกฤตย์ หมั่นคิด
คนงานทั่วไป
นางสาววิลาสินี สมเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนิตยา อิ่นแก้ว
ครู
นายสุชาติ บุญยัง
ภารโรง
นางสุปราณี มหาวงศ์
ครู
นางสมพร สารเก่ง
ครู
นางสาวสายทิพย์ โยธาวุฒิ
ผู้ดูแลเด็ก
นางชุลีพร ดงสมจิต
ผู้ดูแลเด็ก
นางจิรัถปรียา แผ่จิต
ผู้ดูแลเด็ก
นายเจริญ คำหา
คนงานทั่วไป
นางสาวณิชกานต์ พร้อมสุข
ผู้ดูแลเด็ก
นายวชิรภัทร์ อาจคำ
ผู้ดูแลเด็ก