:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

กองช่าง
นายภาคย์ชัยวัฒน์ น้อยหมอ
ผู้อำนวยการกองช่าง
090-9244692
นายนิพนธ์ วงค์ราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
081-0261011
นายวีระพงศ์ ทาต๊ะ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายจินฑกานต์ ปรมสันติ
วิศวกรโยธา
นายน่านนที กัลยา
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวสุธาสิณี จอนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรพงศ์ กาศทรง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า