:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

คณะผู้บริหาร
นายนฤนาท ไฝเครือ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม
086-1877655
นายนพพร แลสันกลาง
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม
093-1415776
นายสมชาย จรรยา
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม
นางสาวศิรินภา คำฟู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม
082-1853716
นางสาวสุกัญญา แก้ววัง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม
084-8799204