:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นางหอมนวล ไชยสาร
กำนันตำบลแม่ปืม
084 8048793
นายไชยา มะลิ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
087-6594130
นายหัตถชัย ชื่นใจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
089 8548640
นายวิศักดิ์ โครงเสือ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
081 0235697
นางสาวฐิติภาวรรณ เผ่าคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
083-0074409
นายสุพจน์ พรมวงค์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
098-9815331
นางสุพรรณี โหราชิต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
097-9730366
นายภานุวัฒน์ สมวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
083-0009456
นายธงชัย จันทร์พวง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
นนายพัชรพล รัตนจักร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
095 4487903
นายวีรยุทธ แก้วสืบ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
086-4409878
นางศรีวรรณ ใจวัง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
094-6019636
นายดวงแก้ว ใหม่อินต๊ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17
081-0359887