:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

สำนักปลัด
นางชนัดดา สุโพธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม
084-6106725
นายมนตรี คำตั๋น
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
084-0468968
นางนงค์นุช ขาวงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
081-7656632
นางพัชรภรณ์ แซ่เจี่ย
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
089-4355235
นางสาวเจนจิรา สุธรรมเม็ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
089-7577359
นางสาวศิรดา กรมแสง
นิติกรปฏิบัติการ
นางดวงใจ ใจเที่ยง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ทนายมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวนงคราญ วัลบุญ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุดาสวรรค์ เพิ่มกร
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพิชญาภัค แสนพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศุภานิช เงินเย็น
นักวิชาการสาธารณสุข
นายไฟสิฐ ใจลา
พนักงานขับรถยนต์
นางทิพปภา กลมกล่อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวมยุรฉัตร แก้ววัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายจิรภัทธ์ รอดเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายจักรกรินทร์ ใจเที่ยง
ภารโรง
นายวรวิวัฒน์ ท้าวคำแสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสุพัฒน์ สมศรี
พนักงานขับรถขยะ
นายชุติวัต ยอดยา
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายพนม ทอนช่วย
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวดินทร์ วงค์สนั่น
พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
นายยุทธพิชัย มีเพชร
พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิก