:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่ปืม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054428087 ต่อ 11 โทรสาร 0544-2808-7 ต่อ 12

ชื่อ: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ลงประกาศ: 8 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เทศบาลตำบลแม่ปืม ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


file

purchases_file_33_43_0_648.pdf